چرخه جمعیت

چرخۀ جمعیّت (population cycle)


در زیست‌شناسی، نوسانات منظم در اندازۀ جمعیت، مانند آنچه در موش‌های قطبی[۱] واقع می‌شود. چنین چرخه‌هایی غالباً نتیجۀ مرگ‌ومیر[۲] ناشی از تراکم‌اند. مرگ‌ومیر زیاد براثر افزایش جمعیت، موجب کاهش ناگهانی اندازۀ جمعیت می‌شود و سپس، جمعیت رفته‌رفته بازسازی می‌شود. چرخه‌های جمعیتی از آثار متقابل شکارچی و شکار نیز پدید می‌‌آیند.

 


  1. lemmings
  2. mortality