کاتد (شیمی)

کاتُد (شیمی)(cathode)
در شیمی، الکترود منفی سلول[۱] الکترولیتی. معمولاً در محلول‌ها، ذرات مثبت (کاتیون[۲]ها) به‌سمت آن جذب می‌شوند. کاتد[۳] بار منفی خود را با اتصال به قطب منفی منبع برق خارجی به‌دست می‌آورد، اما الکترود منفی در سلول الکتریکی (باتری) برعکس عمل می‌کند و بار خود را از واکنش‌های شیمیایی خود‌به‌خودی کسب می‌کند که درون سلول رخ می‌دهند.

 


  1. cell
  2. cation
  3. cathode