کمیته مجازات

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 08:13, 6 March 2021 by Reza rouzbahani (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

کمیتۀ مجازات
گروه سری و مخفی مركب از بعضی مشروطه‌خواهان ايران كه در ۱۲۹۵ش، و در دوران نخست‌وزيری وثوق‌الدوله، برای حذف خائنان و طرد دشمنان ايران تشكيل شد. روش اين گروه، ترور و قتل كسانی بود كه از نظر كميته، خائن به ملك و ملت به‌شمار می‌آمدند. ابراهيم منشی‌زاده، اسدالله ابوالفتح‌زاده و محمدحسين عمادالكتّاب قزوينی از اعضای اصلی اين كميته محسوب می‌شدند. اولين اقدام كميتۀ مجازات، قتل ميرزا اسماعيل خان، رئيس انبار غلۀ وزارت ماليه، بود كه به احتكار و ايجاد قحطی مصنوعی و نيز ارتباط با سفارت انگلستان متهم شده بود. كميتۀ مجازات فاقد مرام و تشكيلات حزبی خاصی بود، اما از افكار و انديشه‌های سوسياليستی اجتماعيون عاميون و دموكرات‌ها متأثر بود و بر اعتقادات اسلامی نيز تأكيد داشت. منشی‌زاده، موسس کمیتۀ مجازات، خود از دوستان حيدرخان عمواوغلی بود. نهايتاً نظميه موفق به دستگيری افراد كميته شد كه برخی اعدام و برخی به زندان محكوم شدند.
علی حاتمی سریال هزاردستان را با محوریت فعالیت این گروه نوشته و ساخته است.