گاوخونی (فیلم سینمایی): Revision history

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

19 August 2023

18 April 2023

19 March 2023

23 February 2023

21 February 2023

  • curprev 10:5510:55, 21 February 2023Reza rouzbahani talk contribs 7,144 bytes 0 No edit summary Tag: Visual edit
  • curprev 04:4904:49, 21 February 2023Reza rouzbahani talk contribs 7,144 bytes +7,144 صفحه‌ای تازه حاوی «فیلم بلند سینمایی به کارگردانی بهروز افخمی، تولید سال 1381ش. افخمی فیلمنامۀ ''گاوخونی'' را با اقتباسی وفادار به متن از رمان کوتاه معروفی، به همین نام، از جعفر مدرس صادقی نوشته و تهیه‌کنندگی فیلم را علی معلم به عهده داشته است. افخمی در این فیلم تج...» ایجاد کرد Tag: Visual edit