منتظم ناصری

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 07:30, 19 May 2020 by Shahraabi (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

مُنتَظَمِ‌ ناصِری‌

تألیفِ محمدحسن‌خان اعتمادالسلطنه، کتابی به فارسی، در تاریخ عمومی جهان از هجرت پیامبر (ص) تا ۱۳۰۰ق. اعتمادالسلطنه در تألیف اثر خود از کمک‌های آقا‌میرزا‌حسن و محمدحسین ذکاءالملک فروغی بهره برده است. اطلاعات تاریخی این کتاب، به‌ویژه مطالب مربوط به دورۀ قاجاریۀ آن، اهمیت دارد. تاریخ منتظم ناصری در ۳ جلد به‌چاپ رسیده است (۱۳۶۳ـ۱۳۶۷).