ادهم، عباس (تبریز ۱۲۶۳ـ تهران ۱۳۴۸ش)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 09:35, 22 December 2021 by Mohammadi1 (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

اَدْهَم، عباس (تبریز ۱۲۶۳ـ تهران ۱۳۴۸ش)

عباس ادهم

(ملقّب به اعلم‌الملک) پزشک و دولتمرد ایرانی. پس از تحصیلات مقدماتی به اروپا رفت و از دانشکدۀ پاریس به دریافت دانشنامۀ دکتری نائل شد. در بازگشت به ایران، در سال‌های ۱۲۹۱ و ۱۲۹۲ش دوبار به ریاست فرهنگ و بهداری آذربایجان منصوب و به انجام فعالیت‌های فرهنگی، از قبیل تأسیس مدارس ابتدایی، متوسطه، مدرسۀ صنایع مستظرفه، مؤسسات بهداشتی و بیمارستان، توفیق یافت. در اواخر جنگ جهانی اول به تهران آمد و در ۱۲۹۸ش، سرپرستی مدرسۀ طب و بیمارستان دولتی را به‌عهده گرفت و به تنظیم برنامۀ منظّم برای دانشجویان و استفاده از آموزش‌های بالینی برای آنان همّت گماشت. در ۱۳۱۳ش، بیمارستان رازی را در جنوب شهر تهران تأسیس کرد و ریاست آن را خود به‌عهده گرفت که تا ۱۳۱۸ش دوام یافت. در سال‌های ۱۳۲۷ و ۱۳۲۸ش، چهار بار برای تصدّی وزارت بهداری دعوت شد و در این سمت به مبارزه با بیماری‌ها، تأسیس بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها پرداخت.