داده گسسته

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 05:23, 24 July 2019 by Aeen (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

دادۀ گسسته (discrete data)
در ریاضیات و آمار[۱]، داده‌های مجزا و متمایزی که مقادیر آن‌ها فقط اعداد صحیح[۲] یا گویا[۳]ست، برخلاف داده‌های پیوسته[۴] که همۀ مقادیر بین دو عدد صحیح را اختیار می‌کنند. داده‌های مربوط به فراوانی[۵] و جمعیت نمونه‌ای از داده‌های گسسته‌اند. همچنین، تعداد اتومبیل‌ها در یک پارکینگ یا تعداد سیب‌های یک درخت سیب از این نوع‌اند، ولی اندازه‌گیری زمان و ابعاد مکانی داده‌هایی پیوسته به‌دست می‌دهد. داده‌های آماری از طریق مشاهده، آزمایش، ثبت داده[۶]، پرسش‌نامه[۷] یا آمارگیری[۸] به‌دست می‌آیند. گروه‌بندی داده‌ها غالباً مفید است.

   1. statistics
  2. whole number
  3. rational numbers
  4. continuous data
  5. frequency
  6. data logging
  7. questionnaires
  8. surveys