جناس خط

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 05:23, 24 July 2019 by DaneshGostar (talk | contribs) (جایگزینی متن - '\\1' به '<!--1')
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

جِناس خطّ

در اصطلاح بدیع، گونه‌ای از جناس که در آن دو کلمه، بدون در نظر گرفتن نقطه و همزه و تشدید، یکسان نوشته می‌شوند: آفتابا، از در میخانه مگذر، کاین حریفان/یا بنوشندت که جامی، یا ببوسندت که یاری (یغمای جندقی).