افت

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 05:23, 24 July 2019 by Nazanin (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

اُفْت (bathos)

در نظریۀ ادبی، فرود یا افت ناگهانی از امر مهم و جدی به امر مسخره یا خنده‌آور. اگر در پایان قطعه یا فصلی رخ دهد نوعی ضداوج[۱] است. این فرود ناگهانی در کار نویسندگان ناتوان یا بی‌تجربه معمولاً ناخواسته روی می‌دهد.

 


  1. anticlimax