چرخ لنگر

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 05:23, 24 July 2019 by DaneshGostar (talk | contribs) (جایگزینی متن - '\\1' به '<!--1')
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

چرخ لنگر (flywheel)

 

چرخی سنگین در موتور، به‌منظور کمک به حرکت مداوم و نرم آن. به یک سر میل‌لنگ[۱] در موتور‌های بنزینی چرخ‌لنگری متصل است که موجب تداوم چرخش میل‌لنگ ما‌بین حرکات متناوب پیستون‌های متفاوت می‌شود. چرخ ‌لنگر براثر تماس با کلاچ[۲]، به‌منزلۀ رابط بین موتور و جعبه‌دندۀ[۳] اتومبیل عمل می‌کند.


 


  1. crankshaft
  2. clutch
  3. transmission system