فریسینت، اوژن (۱۸۷۹ـ۱۹۶۲)

از ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

فریسینِت، اوژِن (۱۸۷۹ـ۱۹۶۲)(Freysinnet, Eugene)

مهندس فرانسوی. با طرح‌های فنی بدیعش، توان سازهای بتون مسلح[۱] را آشکار کرد، و بعدها پیشگام استفاده از بتون پیشتنیده[۲] شد. کار او برای آشیانههای عظیم کشتی هوایی در فرودگاه اورلی[۳] (۱۹۱۶ـ ۱۹۲۴) از بتون مسلح در ۱۹۴۴ تخریب شد، سازههایی صرفاً کارکردی[۴] بودند که در عین حال زیبایی فُرمهای قوسی باریک و کشیدۀ آنها که بهصورت نظرگیری از زمین بیرون جسته بودند، جلوۀ معماری خاصی داشتند. از دهۀ ۱۹۲۰، طبعآزماییهایش در کاربرد بتون پیشتنیده، استفاده از فُرمهای باریکتر را امکانپذیر ساخت، چنانکه در طراحیاش برای بازسازی بندر لوهاور[۵] (۱۹۴۶ـ ۱۹۵۲) مشهود است.

 


  1. reinforced concrete
  2. prestressed concrete
  3. Orly
  4. functional
  5. Le Havre