اسید پیرولیگنیوس

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

اَسید پیرولیگنئِوس (pyroligneous acid)

مایعی تیره‌رنگ، و اساساً مخلوط اسید استیک و متانول (الکل چوب). در نتیجۀ تقطیر تخریبی چوب به دست می‌آید. زمانی اسید استیک تجاری را از این ماده استخراج می‌کردند.