افسوس، شورای

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

اِفِسوس، شورای (Ephesus Council)
شورایی متشکل از روحانیان مسیحی برای رفع اختلاف در اصول عقاید دینی که در ۴۳۱م در شهر افسوس (اکنون در ترکیه) تشکیل شد. این سومین شورای جامع کلیسا بود که بعد از دو شورای جامع دیگر یعنی شورای نیقیه (۳۲۵‌م) و قسطنطنیه (۳۸۱‌م) برگزار شد و در آن مذهب نسطوری که الوهیت حضرت مریم را قبول نداشت، محکوم شد. در این شورا مریم را «مادر خدا» نامیدند. از آن پس کلیسای نسطوری فقط در خاک ایران و در قلمرو ساسانیان آزادانه به فعالیت ادامه داد و «کلیسای ایرانی» را بنیاد نهاد.