خالکدون، شورای

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

خالکدون، شورای (Council of Chalcedon)

 

چهارمین شورای جامع کلیسای مسیحی، تشکیل‌شده در ۴۵۱م به دعوت مارکیانوس[۱]، امپراتور روم شرقی، در خالکدون (قاضی‌کوی[۲] کنونی در ترکیه). بیش از ۵۰۰ اسقف در آن شرکت کردند که به تعریفات خالکدون[۳] منجر شد؛ یعنی آموزه‌های مورد قبول برای کلیساهای شرق و غرب. شورا نظر ائوتوخِس[۴] را دربارۀ این‌که طبیعت الهی عیسی مسیح تحت‌الشعاع طبیعت انسانی اوست، مردود شمرد، عقیدۀ یک‌ذات‌پنداری[۵] را که ناظر به طبیعت واحد عیسی است رد کرد، و از مذهب نسطوری[۶] تبری جست. این شورا دربارۀ تعریفی از سرشت عیسی[۷]، که همۀ فرقه‌های شرکت‌کننده را راضی می‌کرد، به توافق رسید؛ عیسی مسیح شخصی بود با دو طبیعت که به‌طور «ابهام‌ناپذیر، تغییرناپذیر، تقسیم‌ناپذیر، و جدایی‌ناپذیری» متحد بودند.‌

 


  1. Marcian
  2. Kadiköy
  3. Definitions of Chalcedon
  4. Eutyches
  5. Monophysite
  6. Nestorianism
  7. Jesus’ nature