رساله الحقوق

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

رسالة‌الحقوق
کتابی به عربی، منقول از امام زین‌العابدین (ع). این اثر در منابع کهن همچون من لایَحُضُره الفقیه، خصال شیخ صدوق و تُحَف‌العقول ابن ‌شعبۀ حرّانی نقل شده است و به‌طور جداگانه و نیز همراه با شرح و ترجمۀ فارسی بارها چاپ شده است. در این رساله حقوق و وظایف گوناگونی که انسان‌ها نسبت به همدیگر، نسبت به خود و خدا دارند، بیان شده است. از شرح‌های آن یکی شرح توفیق‌الفکیکی، و دیگری شرح سید حسن قبانچی مشهور است.