کویین بی، جورج

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

جورج کوئین‌بی (Queenby, George)

استاد امریکایی تئاتر ادارۀ کل هنرهای زیبا، تهران. پس از بازگشت پروفسور فرانک دیویدسون به امریکا، که برای آموزش اصول علمی تئاتر به ایران آمده بود، پروفسور جورج کوئینبی، همکارش، در ادامۀ طرح تبادل استاد در آبان ۱۳۳۵ش به ایران آمد، و ادامۀ کلاسهای آموزشی او را در ادارۀ کل هنرهای زیبا برگزار کرد. برای شرکت در این کلاسهای یکساله ۲۵ دانشجو پذیرفته شدند، که منحصراً از دانشکدۀ ادبیات انتخاب شده بودند و درس تئاتر جزو دروس همۀ رشتههای دانشکدۀ ادبیات شد.

کوئینبی علاوهبر واحدهای درسی دیویدسون، مباحث مربوط به مدیر تهیه، بودجۀ تئاتر، نحوۀ مصرف آن و تاریخ تحولات تئاتر امریکا را نیز آموزش داد. همچنین با گردآوردن گروهی از دانشجویان علاقهمند یک «‌کلوپ تئاتر» تشکیل داد، که نمایشهای بیلی باد، هفت صبح، و مرد دوم را در تهران و اصفهان بر روی صحنه بردند .کوئینبی در پایان دوره از میان نمایشنامههای هنرجویان کلاسهای نمایشنامهنویسی هفت نمایشنامه را انتخاب کرد و در اختیار هنرجویان کلاسهای کارگردانی و بازیگری قرار داد، و ترتیبی داد که بهترین نمایشنامه در تالار فارابی بر روی صحنه اجرا شود. در این آزمون جوایزی به لعبت والا، برای نوشتن نمایشنامۀ قفس و نیز به خلیل موحد دیلمقانی، برای نوشتن نمایشنامۀ کالسکۀ زرین، اهدا شد. جعفر والی، محمد عاصمی، هوشنگ لطیفپور، بیژن مفید، فهیمه راستکار، جمال میرصادقی و باهر انور از شاگردان کلاسهای کوئینبی بودند.

کوئینبی در ۱۳۳۷ش با سرآمدن دورۀ فعالیتش در ایران، به امریکا بازگشت و دکتر اف بلچر جانشین او شد. کوئینبی دو سال بعد مجدداً به ایران بازگشت و کلاسهایی در دانشگاه تهران و انجمن فرهنگی ایران و امریکا دایر کرد، و با حضور دانشجویان قدیم و جدیدش نمایشهای آه بیابان نوشتۀ یوجین اونیل؛ سفر دراز روز در شب اثر اونیل؛ و رامکردن زن سرکش نوشتۀ ویلیام شکسپیر را بر روی صحنه برد.