باز کردن منو اصلی

آبی، سعدالملک

آبی، سعدالملک

رجوع شود به :ابوالمحاسن_وزیر_(نیشابور_۴۵۹ـ_سرخس_۵۱۵ق)