آزمایش کنترلی

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

آزمایش کُنترلی (control experiment)
از اجزای ضروری تجربۀ علمی. بدین سبب طراحی می‌شود که نشان دهد آزمودنی در واقع عامل اثر مشاهده شده است. در آزمایش کنترلی همۀ عوامل، جز آزمودنی، دقیقاً مثل آزمایش‌های آزمون‌اند و اندازه‌گیری‌ها نیز همه یکسان‌اند. در تجربۀ آزمون داروها از نوعی دارونما[۱] در کنار مادۀ آزمودنی استفاده می‌کنند تا مقایسۀ آثار دارو و دارونما ممکن شود.

 


  1. placebo