آزمایش کنترلی

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 05:23, 24 July 2019 by Reza rouzbahani (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

آزمایش کُنترلی (control experiment)
از اجزای ضروری تجربۀ علمی. بدین سبب طراحی می‌شود که نشان دهد آزمودنی در واقع عامل اثر مشاهده شده است. در آزمایش کنترلی همۀ عوامل، جز آزمودنی، دقیقاً مثل آزمایش‌های آزمون‌اند و اندازه‌گیری‌ها نیز همه یکسان‌اند. در تجربۀ آزمون داروها از نوعی دارونما[۱] در کنار مادۀ آزمودنی استفاده می‌کنند تا مقایسۀ آثار دارو و دارونما ممکن شود.

 


  1. placebo