آسموده

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 07:34, 14 December 2021 by Nazanin (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

آسموده (Asmodée)

نمایش‌نامه‌ای در پنج پرده، نوشتۀ فرانسوا موریاک، به زبان فرانسوی، نخستین اجرا در ۱۹۳۷. بیوه‌زنی هنوز زیبا و دل‌ربا به‌نام مارت دو بارتاس با چهار فرزند و معلمه‌ای در قصری دورافتاده زندگی می‌کند. بلز کوتور، کشیش ژانسنیست، نیز با آن‌ها روزگار می‌گذراند. این مرد، که طمعی روحانی به مارت دارد، همچون دیگر کشیشان که میلی غریزی به سلطۀ روحانی بر دیگران دارند، بر افراد خانواده حکم می‌راند. ورود جوان ساده‌دل و خوش‌قیافۀ انگلیسی، هری، سبب می‌شود که کوتور قصر را ترک گوید. اما هری برخلاف تصور مارت، به رافائل، دختر او، دل بسته است. مارت آزرده خاطر کوتور را به یاری فرامی‌خواند. کوتور چون با طعمۀ خود، مارت، تنها می‌ماند، او را با خود به ظلمات ترک نفس و پیری فرساینده فرو می‌برد. آسموده یکی از شاهکارهای موریاک به‌شمار می‌رود.