آسیاب، تپه

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search
تپۀ آسیاب


آسیاب، تپۀ (Asiab hill)محوطه‌ای باستانی در کنار رودخانۀ قَرَه‌سو و در شرق شهر کرمانشاه. هیئت باستان‌شناسی آمریکاییِ رابرت بْریدوود در ۱۳۳۹ش در آن‌جا کاوش کرد. قدمت فرهنگ پیش از تاریخیِ تپه آسیاب به ۹۰۰۰ تا۷۰۰۰پ‌م می‌رسد و معرف عصر نوسنگی بی‌سفال است. ساکنان تپه‌آسیاب از سنگ چخماق، ابزارهای سنگی ظریف و از گِل، پیکرک‌های حیوان و انسان می‌ساختند. آنان در کلبه‌های بیضی‌شکلی زندگی می‌کردند که به‌صورت چاله در زمین می‌کندند و روی آن‌ها را با پوست و چوب و برگ درختان می‌پوشاندند. بدن مردگان را پیش از تدفین به گِلِ اُخرا آغشته می‌کردند.