آسیستول

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

آسیسْتول (asystole)
ناتوانی قلب در ایجاد ضربان. هنگام ایست قلبی[۱] مشاهده می‌شود.

  

  1. cardiac arrest