آسیستول

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 05:23, 24 July 2019 by Aeen (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

آسیسْتول (asystole)
ناتوانی قلب در ایجاد ضربان. هنگام ایست قلبی[۱] مشاهده می‌شود.

  

  1. cardiac arrest