آمبولیسم

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

آمبولیسم (embolism)

آمبوليسم
آمبوليسم

گرفتگی رگ خونی با عامل مسدودکنندۀ آمبولی. این عامل معمولاً لختۀ خون، قطرۀ چربی یا حباب هواست.