آمنیوسنتز

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

آمْنیوسنتز (amniocentesis)

آمنیوسنتز

نمونه‌برداری از مایع آمنیوتیک[۱] اطراف جنین، برای موارد تشخیصی. از این روش برای تشخیص سندرم (نشانگان) داون[۲] و سایر ناهنجاری‌‌های ارثی استفاده می‌کنند. آمنیوسنتز به احتمال یک در ۲۰۰ باعث سقط جنین می‌شود. برای آمنیوسنتز معمولاً سوزنی با هدایت اولتراسوند[۳] (سونوگرافی) از دیوارۀ شکم مادر عبور می‌دهند و مقدار کمی از مایع آمنیوتیک اطراف جنین را با سرنگ می‌کشند. این مایع را، که حاوی یاخته‌های جداشده از بدن جنین است، به آزمایشگاه می‌فرستند. در آزمایشگاه، یاخته‌های جنینی را کشت می‌دهند تا ترکیب کروموزومیِ[۴] کودکِ به دنیا نیامده (کاریوتیپ جنینی[۵]) را تعیین و هرگونه ناهنجاری ارثی، مثل سندرم داون، را مشخص کنند. با بررسی مایع آمنیوتیک بسیاری از بیماری‌ها مشخص می‌شوند، اسپینا بیفیدا[۶]، که به ناتوانی شدید منجر می‌شود، از آن جمله است. برای زنانی که حاملگی برایشان با احتمال خطر همراه است، یعنی بیش از ۳۵ سال دارند و احتمال بروز سندرم (نشانگان) داون در آن‌ها بیشتر است، و نیز برای کسانی که سابقۀ خانوادگی بیماری‌های ارثی دارند، آمنیوسنتز در اوایل حاملگی، حدود هفتۀ شانزدهم، توصیه می‌شود.
 

 


  1. amniotic fluid
  2. Down’s syndrome
  3. ultrasound
  4. chromosome profile
  5. fetal karyotype
  6. spina bifida