آموله

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

آمولِه‌ (Amoleh )


(یا: آمُلِه) همسر فیروز، شاه‌ بلخ‌. گفته‌ می‌شود که‌ نام‌ شهر آمل‌ در مازندران‌ از این‌ نام‌ گرفته‌ شده‌ است‌. در تاریخ‌ طبرستان‌ شرح‌ مفصلی‌ دربارۀ‌ دو برادر، به‌ نام‌های‌ اشتاد و یزدان‌ آمده، که‌ از بزرگان‌ دیلمستان‌ بوده‌‌اند. یکی‌ از این‌ دو پس‌ از کوچ‌ از دیلم‌ به‌ ناحیۀ‌ آمل‌ امروز، یزدان‌آباد را بنا نهاده‌ است‌. وقتی‌ که‌ اسپهبد فیروز شاه‌، که‌ پایتختش‌ در بلخ‌ بود، آموله‌ دختر اشتاد را به‌ زنی‌ می‌‌گیرد، شهر آمل‌ را به‌ نام‌ او تأسیس‌ می‌‌کند. برخی‌ آمل‌ را بی‌مرگ‌ ترجمه‌ می‌کنند، اما نام این شهر باید از‌ نام‌ قوم‌ آمور گرفته شده باشد. نیز ← آمل،_شهر