آمپر، قانون

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

آمپر، قانون (Ampère’s rule)
قانون یا قاعده‌ای برای بررسی ارتباط بین جهت جریان الکتریکی[۱] و میدان مغناطیسی[۲] ناشی از عبور جریان. آندره‌ ماری آمپر[۳]، فیزیک‌دان فرانسوی، واضع آن است. طبق این قاعده، اگر جریان الکتریکی گذرنده از سیم مستقیمی در جهت نزدیک‌شدن به ناظر باشد، میدان مغناطیسی تولید شده در اطراف آن به‌ صورت حلقه‌هایی در خلاف جهت حرکت عقربۀ ساعت خواهد بود. در این‌جا از جهت قراردادی شارش جریان (از پایانه[۴] یا قطب مثبت به منفی) استفاده شده است.  1. electric current
  2. magnetic field
  3. André-Marie Ampère
  4. terminal