آنوریسم

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

آنوریسم (aneurysm)

آنوريسم
آنوريسم

ضعف دیوارۀ سرخرگ که باعث «بیرون‌زدگی[۱]» آن می‌شود. در این حالت خطر پاره‌شدن و درپی آن خون‌ریزی شدید وجود دارد. این خون‌ریزی شدید اغلب منجر به مرگ می‌شود. در صورت تشخیص به موقع، برخی آنوریسم‌های قابل دسترسی را می‌توان با عمل جراحی درمان کرد اما چنین عمل وسیعی برای بیمارانی که وضع سلامتی مناسبی ندارند پُرخطر است. پارگی شریان آئورت سالانه باعث بیش از ۱۰هزار مورد مرگ در انگلستان می‌شود. در ۱۹۹۵ جراحان بریتانیایی روشی ابداع کردند که در آن، با واردکردن یک سوند[۲] از ناحیه کشاله ران به سیستم سرخرگی و آئورت، یک وصله[۳] [پیوند] پلی‌استری در محل آنوریسم قرار می‌دهند. این وصله با استفاده از یک «آلیاژ حافظه‌دار[۴]» که در دمای بدن شکل اصلی را به خود می‌گیرد، تقویت می‌شود. وقتی وصله در محل مناسب قرار گرفت، سوند خارج شده وصله [پیوند] منبسط می‌شود و با فشار آوردن بر دیوارۀ آئورت در محل خود قرار می‌گیرد. ممکن است در آینده این عمل با بیهوشی موضعی انجام شود.
  1. balloon outwards
  2. catheter
  3. Graft
  4. Shape-Memory Alloy