آنوکسمی

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

آنوکْسِمی (anoxaemia)
(یا: هیپوکسمی[۱]، کم‌اکسیژنی خونی) کمبود اکسیژن در خون و نرسیدن اکسیژن کافی به بافت‌ها. این حالت ممکن است به علت تنفس در فضای کم‌اکسیژن، مثلاً در ارتفاعات یا در حضور گازهای زیان‌آور[۲]، ایجاد شود. بیماری‌های ریوی و قرارگرفتن در شرایطی که ظرفیت حمل اکسیژن خون را کاهش می‌دهند، از دیگر علل بروز این مشکل‌اند.  1. hypoxaemia
  2. noxious fumes