آگرانولوسیتوز

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

آگْرانولوسیتوز (agranulocytosis)
فقدان تقریبی بخشی از خون، شامل نوعی گویچۀ سفید با نام نوتروفیل[۱]. نوتروفیل دارای خاصیت تخریب باکتری‌هاست. آگرانولوسیتوز بیماری خطرناکی است که درپی آسیب‌دیدن مغز استخوان[۲] بر اثر عوارض سمیِ برخی از داروها پدید می‌آید. درمان این عارضه استفاده از داروهای پادزی، و گاه انتقال[۳] یا تزریق گویچه‌های سفید است.

   1. neutrophil
  2. bone marrow
  3. transfusion