آیه نسخ

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

آیۀ نَسْخ verse of Naskh (Qur'an)


آیۀ ۱۰۶ سورۀ بقره: «هر آیه‌ای را که نسخ کنیم یا آن را فرو گذاریم، بهتر از آن یا همانندش را در میان آوریم، آیا نمی‌دانی که خداوند بر هر کار تواناست». این آیه در ردّ اعتقاد یا ادعای یهودیان که نسخ را در شریعت انکار می‌کردند، آمده است.


نیز ← ناسخ_و_منسوخ