ابراهیم آبادی

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

ابراهیم‌آبادی
از گویش‌های تاتی جنوبی رایج در ابراهیم‌آباد واقع در جنوب غربی قزوین. نشانۀ جمع در گویش ابراهیم‌آبادی un است. حرف اضافه پس از اسم ku است که کاربرد زیاد دارد. در این گویش، مضاف‌الیه پیش از مضاف و صفت پیش از اسم می‌آید. صامت b به v یا f تبدیل می‌شود، و صامت z «ز» پایانی به j «ج» تبدیل می‌شود: روز ← روج (ruj)؛ تیز ← تیج (tij).