ابنیه عن حقایق الادویه (الابنیه...)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

أبنیة عَن حقایقِ‌الاَدویة (الأبنية...)
کتابی به فارسی دربارۀ مفردات داروها، تألیف ابومنصور موفق‌الدین علی هروی، در اواسط قرن ۵ق. مؤلف در این اثر به متون پزشکی و مفردات عربی نظر داشته و در آن از ۵۸۴ گونه مواد دارویی و خواص طبی و طبع آن‌ها سخن گفته است. نثر آن ساده و روان است. این اثر نخستین‌بار در ۱۸۹۷ در وین به چاپ رسید. چاپ جدید آن به کوشش حسین محبوبی اردکانی منتشر شده است. کتاب الابنیه به خط اسدی طوسی در ۴۴۷ق قدیمی‌ترین نسخه خطی فارسی است که اینک در وین است.