ابن بختویه

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
ابن بختویه
ملیت عرب
شغل و تخصص اصلی پزشک
شغل و تخصص های دیگر مؤلف
آثار کتاب ‌المقدمات یا کنزالاطبّاء، کتاب الزهد فی‌الطب و کتاب القصد الی معرفة‌الفصد
گروه مقاله پزشکی

ابن بَختویه (قرن ۵ق)

(ضبط عربی: بَخْتَوَیْه) ابوالحسین عبدالله بن عیسی بن بختویه، پزشک و مؤلف آثار پزشکی از مردم واسط و ظاهراً اصل وی از نسطوریانِ آرامی‌زبان بود. پدرش نیز پزشک بوده است. ابوالحسین در ۴۲۰‌ق کتاب مهمش کتاب ‌المقدمات یا کنزالاطبّاء را برای پسرش نگاشت. ابن ابی اصیبعه این کتاب را در اختیار داشته و ازجمله تهیۀ یخ از شوره را از آن نقل کرده است. دو رسالۀ دیگرش کتاب الزهد فی‌الطب و کتاب القصد الی معرفة‌الفصد هستند که از رسالۀ اخیر نسخه‌ای باقی است.