ابن طملوس، ابوالحجاج یوسف (بلنسیه ۵۹۹ ـ ۶۲۰)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 22:53, 27 November 2022 by Mohammadi1 (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

اِبن طُمْلوس، ابوالحجاج یوسف (بلنسیه ۵۹۹ ـ ۶۲۰)
(نام کامل: ابو الحجاج يوسف بن محمّد بن طملوس) فیلسوف و پزشک اندلسی. شاگرد ابن رشد، ابوالقاسم بن وضاح و ابوعبدالله بن حمید بود. وی آخرین پزشک مشهور اندلسی خوانده شده و پس از ابن رشد، پزشک مخصوص منصور موحدی بوده است. از آثارش: شرح ارجوزۀ ابن‌ سینا در طب؛ المدخل لصناعة المنطق.