ابن وصیف صابی

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

اِبن وَصیفِ صابی (قرن ۴ق)

چشم پزشک مشهور بغدادی در معالجۀ امراض چشم ید طولایی داشته است چنان‌که در زمان او کسی در این علم ماهرتر از وی نبوده است. آورده‌اند که از اکناف جهان، برای فراگیری، در محضر او حاضر می‌شدند. ازجمله کسانی که برای فراگیری چشم‌پزشکی نزد او آمده‌اند عمر بن یونس حرّانی و برادرش، احمد بن یونس، (اطبای اندلسی) بوده‌اند.