ابن یعیش

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

اِبنِ یُعَیْش ( ـ۷۴۶ق)

(ابوربیع سلیمان بن ابراهیم اشبیلی) پزشک و دانشمند اندلسی. مؤلف چند اثر به عربی است: شرحی بر قانون ابن سینا؛ شرحی بر شرح ابراهیم بن عزرا بر اسفار خمسه؛ فرهنگی مشتمل بر کلمات دشوار در شعر عربی. وی شاید همان سلیمان بن ابراهیم بن داوود، مترجم کلیات فی‌الطب ابن رشد و ارجوزۀ ابن سینا به عبری باشد.