ابیانه ای

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

اَبْیانه‌ای
از گویش‌های مرکزی ایران در گروه شمال شرقی رایج در ابیانه. ابیانه‌ای با گویش‌های قهرودی، جوشقانی، فریزندی، یرندی، میمه‌ای، سویی، کشه‌ای، تاری و نطنزی گروه گستردۀ گویش‌هایی را تشکیل می‌دهند که در فاصلۀ بین کاشان و نطنز رواج دارند. از ویژگی‌های این گویش: در همۀ مقوله‌های واژگانی بین جنس مؤنث و مذکر تمایز وجود دارد. علامت نکرۀ e برای مذکر و علامت ya برای مؤنث و همین‌ طور مصوت a پایانی، که به نشانۀ مؤنث می‌آید، جنس دستوری را در ابیانه‌ای مشخص می‌کند، شمار جمع با a تعیین می‌شود و پسوند نکره‌ساز e است، مانند: yaru-e (روزی).