اثرگذاری زیست شناختی نسبی

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

اَثَرگذاری زیست‌شناختیِ نِسبی (relative biological effectiveness)
آسیب نسبی واردشده بر بافت زنده، بر اثر انواع تابش. آسیب ناشی از بعضی تابش‌ها بسیار بیشتر از تابش‌های دیگر است، برای نمونه، آسیبی که ذرات آلفا روی بافت زنده وارد می‌آورند بیست برابر آسیب ناشی از ذرات بتا یا الکترون‌هاست. اثرگذاری زیست‌شناختی نسبی (RBE) را به صورت نسبت دُز جذب‌شدۀ ناشی از پرتو ایکسِ ۲۰۰ کیلوولتی تعریف می‌کنند که همان مقدار آسیب زیست‌شناختی را وارد می‌آورد.