اَثَرِ انگشت (fingerprint)

نقش برجستۀ پوست نوک انگشتان یک شخص. این نقش، در طول زندگی ثابت است و هیچ دو اثر انگشتی شبیه یکدیگر نیست. انگشت‌نگاری ابتدا برای شناسایی مظنونین جرایم در هندوستان به‌کار گرفته شد و در ۱۹۰۱ پلیس انگلستان نیز این روش را اقتباس کرد. امروزه، انگشت‌نگاری به‌طور گسترده‌ای در ادارات پلیس و کارهای امنیتی کاربرد دارد.