اختیارات بدیعی

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

اِختیارات بَدیعی

تألیف علی بن حسین انصاری، معروف به حاجی زین‌ عطار شیرازی، فرهنگ‌واژه‌ای دارویی و پزشکی، به فارسی. این کتاب، که بازنگری و افزودۀ فصل سوم کتابی دیگر از همین مؤلف با نام مفتاح‌الخزائن است، در ۷۷۰ق در دو مقاله تدوین و به بدیع‌الجمال همسر امیر مبارزالدین محمد مظفری پیشکش شده است. مقالۀ اول کتاب در داروهای مفرد و گیاهان و مقالۀ دوم در داروهای مرکب است.