اخوان المسلمین (مصر)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

اِخْوانُ‌المُسْلِمین (مصر)
سازمانی مذهبی و سیاسی پایه‌گذاری‌شده در ۱۹۲۸ در مصر به وسیله حسن البنّاء و سپس به رهبری معنوی سید قطب. این سازمان به سرعت در سراسر خاورمیانۀ عربی گسترش یافت و به صورت محمل اصلی فعالیت سیاسی مسلمانان سنّی درآمد. اخوان‌المسلمین، که اساساً غرب‌ستیز (و بعد مخالف اسرائیل) بوده است، از تشکیل جامعه‌ای مبتنی بر اصول اسلامی و عدالت اجتماعی و دور از ملی‌گرایی عرفی هواداری می‌کند. این سازمان، با تشکیل شبکۀ خدمات اجتماعی به نفع تهیدستان مسلمان در مساجد، پیروانی یافت و آموزه‌های خود را منتشر کرد. از دهۀ ۱۹۵۰ اخوان‌المسلمین و بسیاری از شاخه‌های فرعی تندرو آن، نخست به‌دلیل موضع ضد کمونیستی خود و بعداً برای آن‌که نقش وزنۀ تعادلی را در برابر شیعیان و سازمان آزادی‌بخش فلسطین بازی کنند، از کمک‌های مالی عربستان سعودی برخوردار می‌شدند. نیز ←البنّاء، حسن؛ سید قطب