ارازانی

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

اُرازانی

از گویش‌های تاتی رایج در اورازان طالقان و به دلیل ارتباط با مازندران، متأثر از گویش‌های مازندرانی. مصوت مرکب ow در اورازانی کاربرد فراوان دارد. در اورازانی پیشوندهای فعلی عبارت‌اند از be- یا ba (در صورتی که صامت نخست فعل b باشد ـber یا bar)؛ ـda، ـdo (ـdar)؛ vi و baxordian. مضاف‌الیه قبل از مضاف و صفت قبل از موصوف می‌آید. چند واژۀ اورازانی: marju «عدس»، mijok «مژه»، tur «دیوانه»، xojir «خوب».