استمداد

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 10:16, 26 February 2022 by Mohammadi1 (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

اِستِمداد (invocation)

صناعتی ادبی به‌معنای یاری‌جستن از نیرویی در خارج شعر یا داستان. شاعران اغلب در ابتدای آثارشان برای سرودن شعر از خدایان یاری می‌جویند. استمداد در ادبیات یونان و روم باستان متداول بود و در دورۀ رنسانس احیا شد. نویسندگان متأخر کمتر برای آن ارزش قائل بوده و حتی آن را به سخره گرفته‌اند، نظیر کاری که لرد بایرون[۱] شاعر انگلیسی در منظومۀ دون ژوان[۲] (۱۸۱۹ـ۱۸۲۴) کرده ‌است.

 


  1. Lord Byron
  2. Don Juan