باز کردن منو اصلی

اشتراوس، بوتو (۱۹۴۴)

اِشْتراوس، بوتو (۱۹۴۴)(Strauss, Botho)

نمایشنامهنویس و منتقد آلمانی. درنمایشنامههای خود با صراحت به مسئلۀ هویت و فروپاشی شخصیت پرداخته است. این آثار عبارت‌اند از بزرگ و کوچک[۱] (۱۹۷۸) وپارک[۲] (۱۹۸۴)، که اثر اخیر اقتباسی است از رویای شب نیمۀ تابستان[۳].

 


  1. Big and Little
  2. The Park
  3. A Midsummer Night’s Dream