اشکاشمی

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی


اِشکاشمی

از گروه زبان‌های پامیری (ایرانی شرقی) رایج در اشکاشِم و روستاهای پیرامون آن واقع در کرانۀ افغانی رود آب‌پنج ماوراءالنهر. شماری اندک نیز در روستای دین ـ که اساساً تاجیکی‌زبان است و در کران تاجیکی رود آب‌پنج قرار دارد ـ به اشکاشمی سخن می‌گویند. این زبان با سنْگْلیچی و زیباکی نزدیکی دارد و از فارسی نیز تأثیر زیادی گرفته است.

از ویژگی‌های آن، تبدیل b به v است. نشانۀ نکره iـ و نشانۀ جمع oـ است. حرف اضافه noyـ است که به مضاف‌الیه افزوده می‌شود. اسامی دارای جنس ذاتی، مذکر یا مؤنث‌اند. اسامی انسان یا جانوران جنس طبیعی خود را دارند، اما اسامی جانورانی که جنس طبیعی در مورد آن‌ها اهمیت ندارد، مؤنث است.