الزام

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

اِلْزام (obligation)

در سیاست، وظیفۀ افراد برای اطاعت از قوانین کشور خود، و پذیرش مرجعیت و اقتدار آن. مبنای تکلیف سیاسی را قرارداد میان حاکم و مردم یا توانایی دولت برای تأمین رفاه شهروندان خود دانسته‌اند.