الغای قوانین فدرال

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

الغای قوانین فدرال (Nullification)

در تاریخ نظریات سیاسی امریکا، حق یک ایالت در تعلیق قانون فدرال در درون مرزهای خود. حق الغای قوانین براساس این عقیده اعمال شد که ایالت‌ها عالی‌ترین مرجع حاکمیت به‌شمار می‌روند و دولت فدرال فقط اتحادی آزاد از ایالت‌های وابسته است و ایالت حق دارد براساس منافع خود قوانین فدرال را بپذیرد یا نادیده بگیرد. این اعتقاد ریشه در آغاز جمهوری دارد، به هنگامی که ایالت‌هایی در عین نگرانی از حاکمیت خود، با واگذاری بعضی اختیارات به ایالات متحده موافقت کردند. کارولینای جنوبی و سایر ایالت‌های جنوبی با استفاده از این حق از اتحادیه خارج شدند (۱۸۶۱) که جنگ داخلی را جلو انداخت. به هر حال، مسئلۀ توزیع قدرت بین ایالت‌ها و دولت فدرال هم‌چنان مطرح است.