اللهیارخان ابدالی

اَللّهیارخانِ اَبدالی (ز ۱۱۴۴ق)

از رؤسای طایفۀ ابدالی هرات، برادر محمدخان، حاکم سابق هرات. وی در ۱۱۳۸ق از مُلتان به هرات بازگشت و از طرف بزرگان به حکومت هرات انتخاب شد. در ۱۱۴۱ق مغلوب شاه طهماسب دوم و نادرقلی افشار شد و از طرف نادر بر حکومت باقی ماند. در ۱۱۴۲ق، ابدالیان هرات به تحریک حسین خان غلزائی، حاکم قندهار، سر به شورش برداشتند، اما اللهیارخان از همراهی با ابدالیان خودداری ورزید و به مشهد نزد ابراهیم‌خان ظهیرالدوله (برادر نادر) رفت. ابدالیان در محرم سال بعد وارد نواحی مشهد شدند و ابراهیم‌خان را شکست دادند. نادر در رمضان ۱۱۴۳ق عازم هرات شد و در محرم سال بعد آن‌جا را تسخیر کرد. ابدالیان که شکست خورده بودند، توسط اللهیارخان تقاضای صلح کردند. نادر این تقاضا را پذیرفت و اللهیارخان را به حکومت هرات برگزید. اللهیارخان پس از ورود به قلعۀ هرات بر اثر تحریکات بعضی از مردم، دوباره سر به شورش برداشت. نادر نیز به جنگ او رفت و هرات را تصرف کرد و اللهیارخان را با اعضای خانواده‌اش به مُلتان تبعید کرد.