الویری

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search


اِلویری

از گویش‌های مرکزی غرب و از مجموعۀ گویش‌هایی تفرشی رایج در شمال ناحیۀ تفرش. الویری با تاتی و دیگر گویش‌های تفرش، مانند آشتیانی، وفسی و آمُره‌یی قرابت دارد.

در الویری نشانۀ مؤنث با a- پایانی دیده می‌شود، مانند oka (آب). ضمایر شخصی منفصل در الویری حالت فاعلی، غیرفاعلی و ملکی دارند، مثل az (من فاعلی)، men (من غیر فاعلی)، demen (من ملکی). برخی از واژه‌های اِلویری: مانند zania (زن)، pur (پسر)، oka (آب).